Dương Hùng

DUONG HUNG AQUATIC BREEDDING COMPANY LIMITED

AGENT LIST

------------Chi nhánh------------

 • BRANCH 1

  Binh Dien Hamlet, Dong Hai District, Bac Lieu Province

  02913 888 666

 • BRANCH 2

  Luu Hoa Thanh village, Tan Thuan commune, Dam Doi district, Ca Mau province

  0909 000 729

 • BRANCH 3

  Hamlet 3, Nguyen Phich Commune, U Minh District, Ca Mau Province

  0919 646 341

 • BRANCH 4

  Khanh Hoa Commune, U Minh District, Ca Mau Province

  0919 646 341

 • BRANCH 5

  Khanh Thuan Commune, U Minh District, Ca Mau

  0919 646 341

 • BRANCH 6

  Khanh Tien Commune, U Minh District, Ca Mau Province

  0919 646 341

 • BRANCH 7

  Trung Can Hamlet, Tan Trung Commune, Dam Doi District, Ca Mau Province

  0909 000 729

 • BRANCH 8

  Ngoc Tuan Hamlet, Cai Nuoc District, Ca Mau Province

  0947 443 313

 • BRANCH 9

  Luong The Tran Bridge, Ca Mau City, Ca Mau Province

  0918 440 033

 • BRANCH 10

  Thoi Binh town, Thoi Binh district, Ca Mau province

  0946 387 479

 • BRANCH 11

  Kinh 9 Hamlet, Tan Bang Commune, Thoi Binh District, Ca Mau Province

  0915 887 733

 • BRANCH 12

  Binh Ho A Hamlet, Vinh Phu Tay Commune, Phuoc Long Commune, Bac Lieu Province

  0919 903 833

 • BRANCH 13

  Dong Hung commune, An Minh district, Kien Giang province

  0944 366 338

 • BRANCH 14

  10 Tho Hamlet, Dong Hung Commune, An Minh District, Kien Giang Province

  0919 682 889

 • BRANCH 15

  Long Hai hamlet, Phuoc Long town, Bac Lieu province

  0913 414 883

 • BRANCH 16

  Lo Xe village, Phu Hung commune, Cai Nuoc district, Ca Mau province

  0943 846 829

 • BRANCH 17

  Ben Go village, Ho Thi Ky, Thoi Binh district, Ca Mau province

  0918 440 033

 • BRANCH 18

  Factory B, Thoi Binh district, Ca Mau province

  0946 466 588 - 0943 430 306

 • BRANCH 19

  Vinh Tay 2 Hamlet, Vinh Phong Commune, Vinh Thuan District, Kien Giang Province

  0919 000 756

 • BRANCH 20

  An Trach Dong Hamlet, Vinh Trach Dist, Bac Lieu City, Bac Lieu province

  0918 217 021

 • BRANCH 21

  Bay Sang Hamlet, Dong Hoa Commune, An Minh District, Kien Giang Province

  0943 628 326

 • BRANCH 22

  Bau Tram Hamlet, Nam Yen Commune, An Bien District, Kien Giang Province

  0988 355 993

 • BRANCH 23

  Vinh Loc Commune, Hong Dan District, Bac Lieu Province

  0919 252 007